ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 322
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( ชั้น 5 )
นายเคารพ อิสสระไพบูลย์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( ชั้น 5 ) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานสภาเทศบาล ฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕6 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๕6 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น ๕) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภาเทศบาลในการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) เพิ่มเติม และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่อนุมัติแล้วเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 4 ญัตตินายกเทศมนตรี ฯ เรื่อง ให้สภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระเบียบวาระที่ 6 ญัตตินายกเทศมนตรี ฯ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นเงิน 320,000 บาท (สำนักการประปา) ระเบียบวาระที่ 7 ญัตตินายกเทศมนตรี ฯ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 95,000 บาท (กองสวัสดิการสังคม) ระเบียบวาระที่ 8 ญัตตินายกเทศมนตรี ฯ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่ 9 รายงาน สรุปผลการดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประธานคณะกรรมมาธิการติดตามการดำเนินงานเทศบาลฯ (นายคำนวน โสมนิล) ระเบียบวาระที่ 10 กระทู้ถาม 3 เรื่อง กระทู้ถาม เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าในการขอทำการนอกเขต กระทู้ถามของ นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ กระทู้ถาม เรื่องที่ 2 การลาดยางมะตอย ปะซ่อมถนน กระทู้ถามของ นายคำนวน โสมนิล กระทู้ถาม เรื่องที่ 3 ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในโครงการสอนเสริมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลในสมัยผู้บริหารเทศบาล ชุดก่อน กระทู้ถามของ นายประสิทธิ์ วงศ์พิศาล ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติอื่นๆ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ในที่ประชุมสภาได้อนุมัติเห็นชอบในการประชุมข้างต้นจึงเรียนมาเพื่อทราบ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักปลัด
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-08-2013 12:57:54