นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนกรกฎาคมครั้งที่ 7/2567


วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนกรกฎาคมครั้งที่ 7/2567
มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ และติดตามการปฏิบัติงาน (สำนักและกองรายงานการปฏิบัติงาน)
3.1 โครงการโรงพยาบาลติดล้อ และแนวทางการใช้ Health Rider ในการส่งยา (กองการแพทย์)
3.2 โครงการสอนการบ้านน้อง (สำนักการศึกษา)
3.3 โครงการค่ายวิชาการอาคารหอพักโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (สำนักการศึกษา)
3.4 รายงานโครงการจัดการขยะในโรงเรียนด้วยงบประมาณกองทุน สปสช. (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล)
3.5 การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซอยนิยมสุข และถนนดอนไพร (สำนักช่าง และกองสาธารณสุขฯ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ "ดูหนังกลางแปลง ฟังเพลงในสวน" (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว-สำนักปลัดเทศบาล)

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-07-2024 14:14:03