ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 4/2567


วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 4/2567
มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ และติดตามการปฏิบัติงาน (สำนักและกองรายงานการปฏิบัติงาน)
3.1 รายงานผลการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล (สำนักการศึกษา)
3.2 รายงานผลการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยโครงการตลาดท้องถิ่นสีเขียว (สำนักปลัดเทศบาล-ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว)
3.3 รายงานการเตรียมการเทศกาลสงกรานต์
3.4 รายงานสถานการณ์น้ำประปา (สำนักการประปา)
3.5 รายงานการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
3.6 รายงานการบริหารจัดการบ่อขยะทุ่งท่าลาด (สำนักช่าง)
3.7 รายงานแผนการดูดท่อ แผนการล้างถนน และแผนการล้างฟุตบาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
3.8 รายงานแผนการติดไฟแสงสว่างที่ศาลาที่พักผู้โดยสาร (สำนักช่าง)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-04-2024 13:37:55