เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2567
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม 
ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทู้ถามเรื่อง การปรับพื้นที่ทรัพย์สิน จากผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นเงินจำนวน 5,939,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สำนักช่าง
ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกรายชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
ญัตติที่ 6.3  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สำนักการศึกษา
ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) กองสวัสดิการสังคม
ญัตติที่ 6.5  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กองการเจ้าหน้าที่
ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงินจำนวน 90,000,000.-บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) สถานธนานุบาล
ญัตติที่ 6.7  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      เป็นเงินจำนวน 2,827.46 บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)กองการแพทย์ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-04-2024 09:57:12