ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2566


     วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2566 (สอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งเทศบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 748 คน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 28 คน

     โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบแข่งขัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป

     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และคณะครูร่วมแสดงความยินดีด้วย

...........

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2024 14:08:38