นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2567  


วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมวลชนสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2567  

เพื่อพิจารณาโครงการ  ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 6 โครงการ

ประเภทที่ 2  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น จำนวน 39 โครงการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ มีการพิจารณาสนับสนุนแก่หน่วยบริการ กลุ่มประชาชนและองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-02-2024 15:35:33