ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2567


วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2) 
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2567
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำวันพุธของสัปดาห์
ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 3.1 การขึ้นทะเบียนคนเร่ร่อนในเขตเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)
เรื่องที่ 3.2 โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว , ฝ่ายรักษาความสงบ - สำนักปลัดเทศบาล)
เรื่องที่ 3.3 โครงการประปาเทศบาลบริการชุมชน (สำนักการประปา)
เรื่องที่ 3.4 คณะกรรมาธิการวุฒิสภามาศึกษาดูงานที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
เรื่องที่ 4.1 สรุปการชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-02-2024 13:40:04