เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567


วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 16.00 น.ณ ชุมชนพระเวียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวก ความต้องการของพี่น้องในชุมชน

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชาคมดังกล่าว

...........

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-02-2024 17:32:11