ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์


วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น5  ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน “ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับชุมชน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เป็นเมืองที่มีความอัจฉริยะ” 
โดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบร้องทุกข์ออนไลน์ บน Line OA @ Nakhoncity , ระบบบริหารจัดการน้ำ/ระบบ CCTV , โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) โครงการ Metaverse for Education และอุทยานการเรียนรู้บนโลกเสมือน
ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)ถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้ การพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน ตอบข้อซักถามต่างๆ
............
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-09-2023 16:15:10