ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2566


วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2566

            การจัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษาคือครู และผู้ปกครอง

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง อีกทั้งมีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง โดยในภาคเช้าเป็นการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1,118 คน

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-07-2023 11:23:42