นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพัทลุง


วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.40 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพัทลุง แกนนำสุขภาพชุมชนและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาศักยภาพ (อสม.)ในเขตเมือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล 
เทศบาลเมืองพัทลุงเข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย
................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-07-2023 16:59:01