ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2566


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2566
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำวันพุธของสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2566 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 3.1 ผลการประเมินเมืองสุขภาพดี และการเข้าร่วมประชุมเมืองสีเขียว IMT-GT
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เรื่องที่ 3.2 การจัดระเบียบพื้นที่หลังดาว และซอยตีนเป็ด (ฝ่ายรักษาความสงบ และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เรื่องที่ 3.3 โครงการห้องเรียนโลกเสมือน Metaverse Classroom (สำนักการศึกษา)
เรื่องที่ 3.4 โครงการโรงพยาบาลติดล้อ (กองการแพทย์)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-07-2023 14:18:46