การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566


วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม  พ.ศ.2566 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมมวลชนสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณา สนับสนุนและส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามโครงการ จำนวน 13โครงการ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-05-2023 16:29:03