ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมขี้แจงและปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585 )


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องแก้วกัลยา แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมขี้แจงและปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585 )
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.2) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด ทั้งนี้มี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-05-2023 10:59:32