ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 5/2566


วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00. น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) 
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 กรอบความร่วมมือตาม MOU ระหว่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กับ บริษัท Bedrock ARV
1.2 กรอบนโยบายงานการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล , โรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) โรงเรียนข้างห้องนายก และโครงการสอนการบ้านน้อง)
1.3 การนำข้อมูลเชิงพิกัดมาใช้ในงานบริหารจัดการของหน่วยงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
1.4 การจ้างที่ปรึกษาระบบบริหารโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
   รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน เมื่อวันพุธ ที่ 19 เมษายน  2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ และติดตามผลการปฏิบัติงาน (สำนักและกองรายงานการปฏิบัติงาน) 
          3.1 โครงการโรงพยาบาลเทศบาล 60 เตียง (สำนักช่าง , สำนักคลัง และกองการแพทย์)
                3.2 โครงการอาคารเรียนอัจฉริยะของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง และโครงการอาคารหอพักโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (สำนักช่าง)
                    3.3 โครงการโรงพยาบาลติดล้อ (กองการแพทย์)
         3.4  โครงการออกกำลังกายแลกไข่ (กองสวัสดิการสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
                    3.5  โครงการแปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดล และตลาดนัดสุขภาพ (กองสวัสดิการสังคม)
                    3.6  โครงการจุดนัดพบรถเก็บขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
                    3.7  โครงการรับฟังความคิดเห็นและคุยกับนายกโจ ทาง @nakhoncity (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
...................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-05-2023 12:19:11