เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2566


วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น2) ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2566
มีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำวันพุธของสัปดาห์
ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 3.1 ความคืบหน้างานเทศกาลมหาสงกรานต์เมืองนคร วันที่ 11 - 14 เมษายน 2566
(ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว - สำนักปลัดเทศบาล , สำนักการศึกษา)
เรื่องที่ 3.2 การฝึกอบรมเรื่อง เมืองยั่งยืน ทางระบบออนไลน์ และที่ประเทศเกาหลีใต้
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เรื่องที่ 3.3 มาตรการป้องกันและบรรเทาภัยเพลิงไหม้
(ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - สำนักปลัดเทศบาล)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-03-2023 11:39:10