กิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ โคก หนอง นา โมเดล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาล เครือข่ายจิตอาสาพระราชทานนครศรีธรรมราช (ภาค 4 รุ่นที่ 2/66) เครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่จำนวน 1 ไร่เศษ โดยภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับใช้ในรูปแบบของ โคก หนอง นา โมเดล เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน สามารถปลูกพืชต่างๆไว้ในพื้นที่ ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในเดือน มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยสมาชิกโครงการพึ่งตนร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาเป็นครูพาทำ ในครั้งนี้

...............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :28-03-2023 19:00:59