ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566


วันศุกร์ ที่ 24  มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566

เพื่อพิจารณา สนับสนุน และส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขจำนวน 4 โครงการ

ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น 19 โครงการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ มีการพิจารณาสนับสนุนแก่หน่วยบริการ กลุ่มประชาชนและองค์กรประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-03-2023 16:01:17