ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566


วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมมวลชนสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณา สนับสนุนและส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามโครงการ จำนวน 24 โครงการ  

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-03-2023 16:47:35