กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย"


วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น5 ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด " โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารให้มีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารอันจะส่งผลต่อผู้บริโภคให้ได้รับบริการอาหารที่สะอาด และปลอดภัย

การฝึกอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 รุ่น  ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดอบรม รุ่นที่ 3 หลักสูตร 3 ชั่วโมง 30 นาที  รุ่นละ 70 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร จะได้รับหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร มีอายุ 3 ปี และเกียรติบัตรการผ่านอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร  และจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมไปยังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยในวันนี้ได้รับเกียรติการบรรยายและฝึกปฏิบัติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช

ซึ่งในวันนี้ นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ได้พบปะ พูดคุย กับผู้เข้ารับการอบรม ด้วย

...........

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-03-2023 14:27:45