นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุม Video Conference เรื่องการใช้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นกรณีศึกษาในการทำงานวิจัยการถอดบทเรียน และการจัดการรัฐบาลดิจิทัล


วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2 )
ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหัวหน้าศูนย์ไอซีที ประชุม Video Conference เรื่องการใช้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นกรณีศึกษาในการทำงานวิจัยการถอดบทเรียน และการจัดการรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้มี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม Video Conference 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-01-2023 17:13:37