ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง


วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ บริเวณสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 (ทุ่งท่าลาด)  โดยจะดำเนินการขุดปรับพื้นที่ด้วยวิธีการ “เอามื้อสามัคคี”  ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  ซึ่งหมายถึง การแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงาน สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-01-2023 15:13:44