นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น2 นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566

เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบฯ

……………

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-01-2023 11:46:56