ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ "การฝึกอบรมกาใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรของเทศบาล"


พิธีเปิดโครงการ"การฝึกอบรมกาใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรของเทศบาล"

 

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 5  ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ "การฝึกอบรมกาใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรของเทศบาล"

โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีนโยบายให้บุคลากรในสังกัดเทศบาล ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานราชการอื่น  รวมทั้งการประสานงานสื่อสารกับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ

ทั้งนี้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลาย โดยการจัดกิจกรรม

ครั้งนี้ได้เน้นครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 39 ราย

ได้รับ การสนับสนุนวิทยากรซึ่งเป็นพนักงานครูเทศบาลและครูเจ้าของภาษาจาก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้

นายปัณณธร เล่งเจริญ

 นายมนตรี แก้วเชิด

นางสาวธรทิพย์ ชุมทอง และ

Mr. Jamie Carroll

Mr.Mark  Andrew  Boughey

Mr. Roberto Chitarrari

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-01-2023 17:51:25