ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2566


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมสามัคคีระหว่างครูกับประชาชนเป็นต้นมา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครูด้วยกัน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน สร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง (รักษาการแทน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

...............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-01-2023 17:21:01