ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ณ เวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กทุกคนเห็นความสำคัญและสร้างความตระหนักเป็นคนดีของครอบครัว ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ผ่านการแสดงบนเวที และร่วมกิจกรรมนันทนาการตามฐานกิจกรรมการรเรียนรู้ ของสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ อีกมากมาย

.............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-01-2023 14:42:36