ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมมวลชนสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม (ทุ่งท่าลาด)  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ  

การจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนจัดขึ้น เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และพบปะแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุมชน อีกทั้งหาข้อบกพร่องและปัญหาในการทำงานตามโครงการต่างๆ เพื่อมาปรับปรุง และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน ทั้งในด้านอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภค

ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก จตุพล สีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากร

...............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-01-2023 14:49:49