ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 1/2566


วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00. น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น5)

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

       รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น5)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (สำนักและกองรายงานการปฏิบัติงาน

                           3.1 การจดทะเบียนรถ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,สำนักช่าง)

                           3.2 การจัดงานวันครู (สำนักการศึกษา)

                           3.3 การสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง (สำนักการศึกษา)

                           3.4 โครงการแปลงสาธิต โครงการโคกหนองนาโมเดล (กองสวัสดิการสังคม)

                           3.5 โครงการโรงพยาบาล 60 เตียง (สำนักช่าง)

                           3.6 การต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลเทศบาล (กองการแพทย์)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

...................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-01-2023 11:47:50