ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด กิจกรรม Open House Mini English Program Nakhon City International Kindergarten Tawkot School  


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.30 น. ณ อาคารเรียนระดับปฐมวัย “สาย กัมพลานนท์ อุทิศ ” โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด กิจกรรม Open House Mini English Program Nakhon City International Kindergarten Tawkot School  

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง ให้คณะครูและนักเรียนในเขตบริการ และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าชมกิจกรรม การเรียนรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ระดับชั้นอนุบาล ในโปรแกรม การเรียนการสอนด้วยภาษา อังกฤษ ศักยภาพในการ จัดการศึกษาของโรงเรียน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพยกระดับสู่ความเป็นสากล ต่อไป

 

                    

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-12-2022 12:39:06