ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 31/2565


วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00. น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น2)

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 31/2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

       รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำวันพุธของสัปดาห์ ครั้งที่ 30/2565 เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น2)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติราชการ

                           เรื่องที่ 1 แผนการตกแต่งเมืองรับเทศกาลปีใหม่ (สำนักช่าง)

                           เรื่องที่ 2 โครงการถังขยะเปียก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

                           เรื่องซักซ้อมแผนรับอุทกภัย (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,สำนักช่าง ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

...................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-12-2022 13:14:36