วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2565


วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2565

เพื่อเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา ดังนี้

1 เรื่องการวิเคราะห์ผลการสอบปลายภาค

2  การระดมความเห็น เรื่อง การเปิดหลักสูตรพิเศษ

(1) โรงเรียนนานาชาติฯ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

(2) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจิก (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(3) โรงเรียนเทศบาลวัดท่โพธิ์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3  เรื่องโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-11-2022 16:32:03