ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4


วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของเทศบาลและโรงเรียน

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาและวางแผนร่วมกับโรงเรียน

3. เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน

ของตนเองในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

4. เพื่อดูแลปกป้องด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครูและผู้ปกครอง มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม

และรับฟังข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพต่อไป

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-11-2022 15:20:00