รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนนครศรีธรรมราช เมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม


วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดวังตะวันตก  ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนนครศรีธรรมราช เมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการนักจัดการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักรู้ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม ให้กับพระภิกษุ สามเณร นักศึกษาและนักเรียน จำนวน 80 คน ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมจะสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นตลอดชีวิตในชุมชน โครงการดังกล่าวจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-11-2022 11:00:42