ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการเสริมสมรรถะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา ชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564


วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชบา  โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการเสริมสมรรถะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา ชุมชนแออัด ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 4 พื้นที่ ประกอบด้วย  จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ต่อไป

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-10-2022 16:47:11