ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2565


วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00. น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น2)

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 25/2565 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และเรื่องอื่นๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

       รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2565  เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น2)

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติราชการ

3.1 รายงานผลดำเนินการจำหน่ายซากรถ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3.2 งานป้องกันน้ำท่วม (จุดติดตั้งปั๊มน้ำ, จุดติดตั้งกล้องดูการทำงานของปั๊ม, ทีมเก็บขยะ, คู่มือ   ประชาชน, การจัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ห้อง Control Room (ICT)

3.3 งานลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (สำนักศึกษา)

3.4 งานจิตอาสาในวันสำคัญ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 (สำนักปลัดเทศบาล)

3.5 โครงการติดตั้งไฟจราจรที่สี่แยกตลาดเสาร์ - อาทิตย์ (สำนักช่าง)

3.6 โครงการชุมชนไร้ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

...................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-10-2022 15:34:10