ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่พนักงานครูเทศบาลที่ย้ายเข้าสังกัดใหม่


วันจันทร์ที่ 17  ตุลาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 2 เวลา 09.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่พนักงานครู ซึ่งโอนย้ายมาจากสังกัดอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ครูในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้

1. นางสาวรัชกมล เล่าตง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์  สังกัด รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์

2. ว่าที่ร้อยตรีทัพพสาร เพ็งสงค์ วิชาเอก ดุริยางคศิลป์  สังกัด รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

3. นางสาวพวงชมพู ชาครานนท์ วิชาเอกสังคมศึกษา  สังกัด รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร

4. นายปรภัค ศิริพันธุ์ วิชาเอกพลศึกษา  สังกัด รร. โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

5. นายวสันต์ นันทกาล วิชาเอกสังคมศึกษา  สังกัด รร. เทศบาลวัดเสมาเมือง

6. นายนาถพงษ์ คงเจริญ วิชาเอกวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์  สังกัด รร. เทศบาลวัดเสมาเมือง

ทั้งนี้ ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล  ได้กล่าวให้โอวาสแก่พนักงานครูเทศบาลทุกคน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจของตนเอง

...............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-10-2022 16:32:24