ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยเสนอในรูปแบบ รายละเอียดแผ่นงาน โครงการ ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมแผนงาน / งาน / โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร การบริการขั้นพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม การจำแนกรายละเอียดของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามผลและประเมินผลมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-10-2022 14:05:31