เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โรงเรียนข้างห้องนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช


ด้วยสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนข้างห้องนายกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (กลุ่มเด็กเร่ร่อนยากไร้และบกพร่องทางการเรียนรู้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับความรู้ขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด สามารถดำรงชีวิตในครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

ในการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาสได้กำหนด ประเภท คุณสมบัติ หลักฐานการศึกษา และวิธีการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนกลุ่มเด็กด้อยโอกาสมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. นักเรียนมีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลฯ
  2. ไม่มีความพร้อมด้านครอบครัว เช่น บิดา หรือมารดา เสียชีวิต
  3. บกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น สมาธิสั้น
  4. เรียนไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

( เรียนฟรี มีอาหารเช้า - อาหารกลางวัน รถตู้ รับ - ส่ง ฟรี )

หลักฐานการศึกษา

  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ หรือสำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา,มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  4. วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. สำเนาบัตรผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดการรับสมัครสามารถสอบถามได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9131 หรือโทรศัพท์ 062-5455453 / ครูอาภรณ์ แสนคม

 

………..

ข่าว//จันทร์จิรา

อินโฟ//นายพีระพงศ์/นักศึกษาฝึกงาน

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-10-2022 16:30:04