นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2565


วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล

 และหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำวันพุธ

ของสัปดาห์ ครั้งที่ 23/ 2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติราชการ

เรื่องที่ 3.1 การจดทะเบียนรถของเทศบาลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สำนักช่าง)v

เรื่องที่ 3.2 การสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง (สำนักการศึกษา)

เรื่องที่ 3.3 ระบบบัตรคิวอัจฉริยะ และการแพทย์ทางไกล (กองการแพทย์)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ลงประกาศเมื่อวันที่ :28-09-2022 11:01:09