เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

 

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2565

เพื่อขอเสนอญัตติดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการติดตาม

                     และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช           

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดเทศบาล

ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่าง

ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสำนักช่าง

ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการศึกษา

ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการประปา

ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย เงินนอก

งบประมาณ - เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ของกองการแพทย์

ญัตติที่ 6.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่าง

ญัตติที่ 6.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุง

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการแพทย์

ญัตติที่ 6.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่าย

งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักช่าง

และระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

 

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

 

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :27-09-2022 15:20:23