ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์


วันอังคาร ที่27 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

1. นายประเสริฐศักดิ์  สมจิตต์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2. นางณัฐิยา  ถาวระ  ครูชำนาญการพิเศษ

3. นางแสงจันทร์  อินทรอุดม  ครูชำนาญการพิเศษ 

เพื่อให้เกียรติและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สร้างคุณงามความดี ได้ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยมาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการมีความสำคัญและมีค่าอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและประเทศชาติต่อไป

..................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :27-09-2022 11:08:21