นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕


นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

เพื่อให้การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้างานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมให้มอบหมายผู้ที่สามารถตัดสินใจได้เข้าร่วมประชุมแทน และสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.nakhonsithammarat.go.th และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

 

ภาพ//ข่าว : อรชุมา

ตรวจทาน  : อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-09-2022 12:11:53