กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการประชาชน  ที่ต้องการติดต่อ  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตั้งอยู่ ภายใน สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด)


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย กองสวัสดิการสังคม เปิดให้บริการประชาชน  ที่ต้องการติดต่อ  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตั้งอยู่ ภายใน สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด)
ทั้งนี้  ประชาชนที่ต้องการติดต่อ รับบริการต่างๆ เช่น
- การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- การรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
- การจ่ายเงินสวัสดิกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ (กองทุนวันละบาท)
- การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้นไป
สามารถติดต่อได้  ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ในวันและเวลา ราชการ

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์
ตรวจทาน/อารีรัตน์/ฐิตินันท์
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-03-2022 21:45:26