เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )โครงการ เจอ แจก จบ ระหว่างโรงพยาบาลนครพัฒน์ และโรงพยาบาลนครคริสเตียน


วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคมพ.ศ. 2565 ณ ห้องรับรองสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )โครงการ เจอ  แจก จบ  ระหว่างโรงพยาบาลนครพัฒน์ และโรงพยาบาลนครคริสเตียน โดยนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นตัวแทนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บันทึกข้อตกลง ร่วมกับโรงพยาบาลนครพัฒน์โดย นายแพทย์พรชัย  ลีลานิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน์ และ โรงพยาบาลนครคริสเตียนโดยแพทย์หญิงจงดี มิตรกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครคริสเตียน

  ทั้งนี้เพื่อร่วมกันดำเนินการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงแบบบริการผู้ป่วยนอกและแยกกับตัวที่บ้านตามโครงการเจอ แจก จบให้เป็นไปตามมาตรการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข

     ในการนี้ บันทึกข้อตกลงมีกำหนดระยะเวลานับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 เดือน เมษายนพ.ศ. 2565

ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-03-2022 19:13:14