นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ 2/2562


   วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาโครงการ พร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน 10 โครงการ

ภาพ//ข่าว//ณธัญญ์

ตรวจทาน//อารีรัตน์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-01-2022 13:16:03