นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ 2/2562


   วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาโครงการ พร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน 10 โครงการ 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-01-2022 15:45:01