เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช


วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายแพทย์ ธามน เต็มสงสัย นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อรับฟังการติดตาม และรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่  รวมถึง การมอบแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยง และติดตามการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ทั้งนี้มี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-11-2021 15:06:23