ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี ประชุมโครงการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่น


วันพุธ ที่1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น4 ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประชุมโครงการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเล่น ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยในครอบครัวและสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย
โครงการในครั้งนี้ต้องการคัดเลือกเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จำนวน 35 คน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตากสินชะเมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีและโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เข้าร่วมกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัยดังกล่าว 
..................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-09-2021 17:33:01