เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2564


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1.มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

3.ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

โดยจัดสรร วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ตามลำดับความจำเป็น ดังนี้

1.ผู้พิการ

2.ผู้ป่วยติดเตียง

3.ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป

4.พระ ผู้นำศาสนา นักบวช

5.ผู้สูงอายุ 60-69 ปี

6.ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ให้นำยารักษาโรคประจำตัว หรือ ใบรับรองแพทย์มาแสดง ณ จุดรับลงทะเบียน เท่านั้น)

7.ประชาชนทั่วไป (ตามเกณฑ์อายุ โดยผู้มีอายุมากได้รับการจัดสรรก่อน)

ช่องทางการลงทะเบียน

1.ผ่านทางไลน์ สแกน QR code หรือ @nakhoncity ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. (24 ชั่วโมง) สิ้นสุดวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.

2.ลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือญาติ เวลา 08.30-15.30 น. ณ จุดลงทะเบียน หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)

โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์และยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) มาแสดง

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเว็บไซต์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.088-2620737, 088-2620738 ทุกวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-08-2021 11:28:59