ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19


ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 คิวนัดเดิม วันที่ 24,25,28 มิถุนายน 2564  คิวฉีดใหม่ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

และคิวฉีดเดิมวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 คิวฉีดใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ตามเวลานัดหมายเดิม ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)

สำหรับท่านที่มีนัดฉีดวัคซีนต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้ติดตามประกาศจากโรงพยาบาลเทศบาลต่อไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-356014 ต่อ 0 และ 088-2620737 หรือ 088-2620738 ทุกวันราชการเวลา 08.30-15.30 น.

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-07-2021 12:52:59